Best Paper Committee

Pre-selection committee

Alberto Del Bimbo, K. Selcuk Candan , Benoit Huet, Ichiro Ide, Baochun Li, Alan Smeaton, Qi Tian

Selection committee

Alberto Del Bimbo, Benoit Huet, Klara Nahrstedt, Alan Smeaton, Qi Tian, Lexing Xie